تولید محیط زیست

شرکت ما به مفهوم سازگاری با محیط زیست و صرفه جویی در منابع پایبند است. اخیراً وضعیت حفاظت از محیط زیست ناخوشایند است ، شرکت ما پاسخ مثبت می دهد و تولید حفاظت از محیط زیست را انجام می دهد.

1. حذف امکانات منسوخ شده و معرفی تجهیزات پیشرفته. ما تاسیسات منسوخ را از بین می بریم و تجهیزات پیشرفته را در یک دوره ثابت برای بهبود بهره وری تولید ، کاهش میزان قراضه و همزمان آلودگی صفر و انتشار میکرو در تولید معرفی می کنیم.

2. کالاها را برای رسیدن به تاریخ تحویل توافق شده با مشتریان فعالانه آماده کنید. برای اطمینان از دستیابی اجزای سازنده به موقع برای پردازش و مونتاژ بیشتر ، کالاها را برای سفارشات منظم آماده کنید تا اطمینان حاصل شود که کالاها به موقع به مشتریان تحویل داده می شوند


زمان ارسال: 23-21 ژانویه